[MV] người xink người ngố | tuấn việt ft Cầm | prod. Kai Đinh

About The Project

Project Manager: Phi Long

Director: Đức Nguyễn

DP: Anybody

Producer: Nam Khoai

Line Producer: Bình Dương

Editor: Dương Trương, Lê Đình Thuỵ

Colorist: Dương Trương

Back To Top
Theme Mode